สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด กทม.

สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด กทม. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด