วัตถุประสงค์หน่วยงาน | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซต์ | หน่วยงานกรุงเทพฯ

รายงานข้อมูลจำนวนและอัตราร้อยละของผู้มีงานทำ จำนแนกตามสถานภาพทำงานปีงบประมาณพ.ศ.2553

เปิดเอกสาร PDFAdvance