วัตถุประสงค์หน่วยงาน | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซต์ | หน่วยงานกรุงเทพฯ

รายงานด้านเศรษฐกิจ

กรอง
แสดง # 
ชื่อเรื่อง/หัวข้อเรื่องรายงาน
รายงานข้อมูลจำนวนและอัตราร้อยละของผู้มีงานทำ จำนแนกตามสถานภาพทำงานปีงบประมาณพ.ศ.2553
รายงานข้อมูลจำนวนและอัตราร้อยละของผู้มีงานทำ จำนแนกตามสถานภาพทำงานปีงบประมาณพ.ศ.2554
รายงานข้อมูลจำนวนและอัตราร้อยละของประชากร (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จำแนกตามสถานภาพแรงงาน ปีงบประมาณพ.ศ.2553
รายงานข้อมูลจำนวนและอัตราร้อยละของประชากร (อายุ 15 ปีขึ้นไป) จำแนกตามสถานภาพแรงงาน ปีงบประมาณพ.ศ.2554
รายงานข้อมูลรายจ่ายจริงของกรุงเทพมหานครต่อจำนวนประชากร
รายงานข้อมูลจำนวนและพื้นที่ของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามประเภทการใช้สอยอาคาร รายเขต ปีงบประมาณพ.ศ.2545
รายงานข้อมูลจำนวนและพื้นที่ของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามประเภทการใช้สอยอาคาร รายเขต ปีงบประมาณพ.ศ.2546
รายงานข้อมูลจำนวนและพื้นที่ของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามประเภทการใช้สอยอาคาร รายเขต ปีงบประมาณพ.ศ.2547
รายงานข้อมูลจำนวนและพื้นที่ของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามประเภทการใช้สอยอาคาร รายเขต ปีงบประมาณพ.ศ.2548
รายงานข้อมูลจำนวนและพื้นที่ของอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนกตามประเภทการใช้สอยอาคาร รายเขต ปีงบประมาณพ.ศ.2549