วัตถุประสงค์หน่วยงาน | เกี่ยวกับเรา | แผนผังเว็บไซต์ | หน่วยงานกรุงเทพฯ

รายงานข้อมูลจำนวนโรงเรียนครูนักเรียนและจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในสังกัดกรุงเทพมหานครจำแนกเป็นรายโรงเรียนปีพ.ศ.2553

เปิดเอกสาร PDFAdvance