รายงานข้อมูลการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบำรุงท้องที่และการจัดเก็บภาษีป้ายจำแนกตามรายเขต(IF-Then)ปีงบประมาณพ.ศ.2552

เปิดเอกสาร PDFAdvance