รายงานข้อมูลจำนวนโรงเรียนครูนักเรียนและจำนวนนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในสังกัดกรุงเทพมหานครจำแนกเป็นรายโรงเรียนปีพ.ศ.2553

เปิดเอกสาร PDFAdvance