รายงานเรื่องราวร้องทุกข์ จำแนกตามหน่วยงานรับแจ้ง (ไม่แยกกลุ่ม กท.)

เปิดเอกสาร PDF
Advance