รายงานแสดงยอดก่อหนี้และเบิกจ่าย จำแนกตามประเภทงบ ปี พ.ศ.2554

เปิดเอกสาร PDF
Advance