รายงานเปรียบเทียบประมาณการกับยอดรับชำระจริงในแต่ละเขต ปี พ.ศ.2549

เปิดเอกสาร PDF
Advance