รายงานแสดงมูลค่าน้ำมันที่ใช้ในแต่ละประเภท จำแนกตามทรัพย์สิน ปี พ.ศ.2553

เปิดเอกสาร PDF
Advance