.
1. ตารางสรุปข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖(2017-03-20 04:53:10)
2. กฎหมายผังเมือง(2017-03-20 05:53:30)
3. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556(2017-03-31 06:20:31)
4. กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556(2017-04-03 03:08:21)
5. สรุปสาระสำคัญผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๖(2017-04-03 03:12:35)
6. เอกสารประกอบการประชุมผังเมืองสัญจร กลุ่มเขตกรงเทพฯ ชั้นใน(2017-04-26 07:52:14)
7. เอกสารประกอบการประชุมก้าวต่อไป ลาดกระบัง : พัฒนาเมือง และการใช้ที่ดินในอนาคต(2017-04-28 07:46:13)
8. เอกสารประกอบการประชุมก้าวต่อไป ลาดกระบัง : ทิศทางการพัฒนาเขตลาดกระบัง(2017-04-28 07:47:54)
9. การ์ตูนน้องเมือง ตอนที่ 1 ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร(2017-04-29 03:48:05)
10. การ์ตูนน้องเมือง ตอนที่ 2 แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน(2017-04-29 03:51:33)
11. การ์ตูนน้องเมือง ตอนที่ 3 การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน(2017-04-29 03:52:45)
12. เอกสารประกอบการประชุมผังเมืองสัญจรเขตบึงกุ่ม เขตลาดพร้าว เขตวังทองหลาง เขตบางกะปิ เขตสะพานสูง เขตบึงกุ่ม เขตคันนายาว(2017-05-18 04:33:56)
13. เอกสารประกอบการประชุมผังเมืองสัญจรเขตบางซื่อ เขตพญาไท เขตราชเทวี เขตห้วยขวาม เขตดินแดง เขตจตุจักร(2017-06-21 06:10:12)
14. แผ่นพับประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นจัดทำมาตรการสำหรับการจัดการระบบโลจิสติกส์ในพื้นที่ กทม.(2017-06-27 07:47:02)
15. แผ่นพับประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นกำหนดมาตรการทางผังเมืองที่เหมาะสมในพื้นที่อนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมของกรุงเทพมหานคร(2017-06-29 10:04:44)
16. เอกสารประกอบการประชุมผังเมืองสัญจร เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตสาทร เขตบางคอแหลม เขตยานนาวา เขตคลองเตย เขตวัฒนา(2017-08-19 11:32:31)
17. เอกสารประกอบการประชุมผังเมืองสัญจร เขตดอนเมือง เขตหลักสี่ เขตบางเขน เขตสายไหม(2017-08-19 11:33:22)
1. สรุปสาระสำคัญโครงการฟื้นฟูย่านเมือง(2017-03-29 10:30:39)
2. โครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูย่านเมืองเก่าและการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน(2017-03-31 05:54:29)
3. แนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูบริเวณตลาดน้อยและพื้นที่ต่อเนื่อง(2017-03-31 05:58:07)
4. วิธีการฟื้นฟูเมือง(2017-04-23 10:59:46)
5. โครงการฟื้นฟูเมือง : โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ำย่านกะดีจีน(2017-04-23 11:01:54)
6. โครงการฟื้นฟูเมือง : โครงการปรับปรุงก่อสร้างศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยวทางน้ำ – ทางจักรยาน บริเวณใต้สะพานปฐมบรมราชานุสรณ์(2017-04-23 11:03:01)
7. โครงการฟื้นฟูเมือง : งานปรับปรุงทางเดินเชื่อมโยงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในย่านตลาดน้อย(2017-04-23 11:07:20)
8. โครงการฟื้นฟูเมือง : โครงการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร(2017-04-23 11:08:23)
9. แนวทางการปรับปรุงฟื้นฟูชุมชนริมคลองรอบกรุงและพื้นที่ต่อเนื่อง(2017-08-19 07:18:42)
10. แผนที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรม "ตรอกบ้านพานถม"(2017-08-19 10:47:07)
1. นักผังเมืองจิ๋ว(2017-03-20 06:00:51)
2. หลักการจัดรูปที่ดิน(2017-03-29 10:33:08)
3. แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่เขตกรุงเทพฯชั้นในและเขตกรุงเทพฯชั้นกลางให้เป็นเมืองกระชับ(2017-03-31 05:19:36)
4. แนวทางการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร(2017-03-31 05:23:51)
5. โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณสวนหลวง ร.9(2017-04-03 04:47:15)
6. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์กลางกรุงเทพฯ แห่งใหม่ ศูนย์พหลโยธิน : TOD(2017-04-21 07:05:36)
7. เอกสารประกอบการประชุม:รถไฟฟ้ากับระบบชุมชนเดิมในย่านฝั่งธน(2017-04-21 08:59:36)
8. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการศูนย์กลางกรุงเทพฯ แห่งใหม่ ศูนย์พหลโยธิน(2017-04-23 10:15:29)
9. โครงการนักผังเมืองจิ๋ว ปี 2560(2017-05-03 05:40:04)
10. การศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ กรณีศึกษา : สถานีพหลโยธิน(2017-05-17 03:35:17)
11. การโอนสิทธิการพัฒนาในพื้นที่อนุรักษ์โบราณสถาน กรณีศึกษา เขตพระนคร เขตดุสิต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธวงศ์(2017-05-17 03:37:34)
12. รายงานการศึกษา : การศึกษาผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ กรณีศึกษา สถานีพหลโยธิน(2018-07-06 02:20:49)
1. หลักเกณฑ์การให้บริการข้อมูลแผนที่(2017-03-20 05:33:58)
2. รายงานการศึกษา การค้าปลีก การค้าส่ง และการค้าปลีก-ค้าส่งขนาดใหญ่ ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี พ.ศ. 2559(2017-03-20 06:01:52)
3. ศักยภาพคลองในเขตกรุงเทพมหานคร (ฝั่งตะวันตก) กรณีศึกษา : คลองบางกอกใหญ่(2017-03-20 06:03:40)
4. ศักยภาพคลองในเขตกรุงเทพมหานคร (ฝั่งตะวันตก) กรณีศึกษา : คลองภาษีเจริญ(2017-03-31 06:07:21)
5. รายงานการศึกษาการบริการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี พ.ศ. 2558(2017-03-31 06:13:18)
6. การบริการขนส่งมวลชนระบบรางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2557(2017-04-03 05:06:22)
7. รายงานการศึกษาเส้นทางจักรยานและปัจจัยสนับสนุนการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร ปี 2558(2017-04-03 05:07:49)
8. ศูนย์บริการข้อมูลผังเมือง (One Stop Service Center)(2017-04-23 01:15:32)
9. รายงานการเปรียบเทียบพื้นที่ว่างเปล่าในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่าง พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2558(2017-05-05 04:48:20)
10. Mobile Web App "Bangkok City plan"(2017-05-27 12:55:09)
11. เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็นการศึกษา สำรวจ กำหนดแนวเขตกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 7(2017-06-02 12:02:43)
12. รายงานการศึกษา : ศักยภาพของคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (ฝั่งตะวันออก) ของแม่น้ำเจ้าพระยา ปี 2559(2017-08-19 05:05:32)
13. รายงานการศึกษาสภาวะแวดล้อมในกรุงเทพมหานคร ปี 2559 (ด้านคุณภาพน้ำ)(2017-08-19 05:31:53)
14. รายงานการศึกษา : สถานศึกษาทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559(2018-07-06 02:09:30)
15. รายงานการศึกษา : ประชากรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี พ.ศ. 2559(2018-07-06 02:15:18)
16. รายงานการศึกษา : จำนวนนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559(2018-07-06 02:18:22)
17. รายงานการศึกษา : คนต่างด้าวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี พ.ศ. 2559(2018-07-06 02:19:26)
18. รายงานการศึกษา : รายงานสถิติการอนุญาตปลูกสร้างอาคารในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560(2018-07-06 02:22:46)
19. รายงานการศึกษา การให้บริการสาธารณสุขทุกสังกัดในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2559(2018-08-30 10:20:24)
20. รายงานการศึกษา การกระจายตัวของวัดในเขตกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2560(2018-08-30 10:26:41)
1. ผังเมืองเรื่องของทุกคน ตอนที่ 1(2017-03-29 08:17:21)
2. ผังเมืองเรื่องของทุกคน ตอนที่ 2(2017-03-29 08:18:54)
3. ผังเมืองร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อม(2017-03-31 05:25:10)
4. ผังเมืองกับการปรับปรุงฟื้นฟูเมือง(2017-03-31 05:40:09)
5. ผังเมือง อนุรักษ์และพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน(2017-03-31 05:49:09)
6. วีดิทัศน์กรุงเทพฯ 250(2017-04-03 03:13:09)
7. ข่าวสาร สผม. มีนาคม 2560(2017-04-23 11:18:41)
8. CPD News มีนาคม 2560(2017-04-23 11:29:19)
9. CPD News เมษายน 2560(2017-05-08 03:07:31)
10. ข่าวสาร สผม. เมษายน 2560(2017-06-02 12:05:28)
11. ข่าวสาร สผม. เมษายน 2560(2017-06-02 12:12:41)
12. ข่าวสาร สผม. พฤษภาคม 2560(2017-06-02 12:15:15)
13. รายงานประจำปีสำนักผังเมือง ปี พ.ศ. 2558(2018-07-06 02:36:31)
14. รายงานประจำปีสำนักผังเมือง ปี พ.ศ. 2559(2018-07-06 03:31:09)
15. รายงานประจำปีสำนักผังเมือง ปี พ.ศ. 2560(2018-07-06 03:34:44)